Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§ 1
Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.iblkancelaria.pl prowadzonego przez Izabelę Bombińską-Rudnik, NIP 826 212 58 99, z siedzibą pod adresem ul. Targowa 76, lok. 36 w Warszawie (03-448).

§ 2
Definicje

1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

3. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

4. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

5. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

6. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości i rodzaju produktów lub usług.

8. Kupujący/Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Serwisu lub korzystająca z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie.

9. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych.

10. Polityka prywatności – dokument lub podstrona serwisu określająca zasady przetwarzania danych osobowych, dostępna na stronie internetowej www.iblkanelaria.pl

11. Produkt - produkt elektroniczny prezentowany w ramach Sklepu przeznaczony do sprzedaży, m.in. e-booki, wzory pism mający charakter treści cyfrowej w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta.

12. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

13. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 3855, 5564-5565, art. 5765 Kodeksu cywilnego oraz art. 38a Ustawy o prawach konsumenta.

14. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

15. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem iblkancelaria.pl i jego podstronach.

16. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.iblkancelaria.pl

17. System płatności – system płatności PayU należący do PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186, KRS 0000274399, NIP: 7792308495; operator płatności, z którego korzysta Sprzedawca.

18. Sprzedawca/Usługodawca - Izabela Bombińską-Rudnik, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Izabela Bombińska- Rudnik NIP 826 212 58 99, z siedzibą pod adresem ul. Targowa 76, lok. 36 w Warszawie (03-448), zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerami NIP 8262125899 i Regon 364860479, będąca właścicielem serwisu www.iblkancelaria.pl.

19. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

20. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też na potrzeby niniejszego Regulaminu - stosownie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dostarczenie treści cyfrowych.

21. Usługa– usługa, która jest prezentowana w ramach Serwisu przeznaczona do sprzedaży, m.in. porada prawna online podstawowa, premium, webinar, szkolenie online.

22. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

23. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Usług ze Sprzedawcą na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Targowa 76 lok. 36, 03-448 Warszawa

2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@iblkancelaria.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 603 064 248, 733 03 03 04 (opłata jak za połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta osoba kontaktująca się ze Sprzedawcą za pośrednictwem telefonu).

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 58 1140 2004 0000 3802 7689 0665.

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10:00-18:00.

§ 4
Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień w Serwisie niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową;
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
c. włączona obsługa plików cookies.

2. Sprzedawca podejmuje środki techniczne, organizacyjne i prawne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa, w szczególności stosuje środki służące zapobieganiu, pozyski-wania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez sieć Internet. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Serwi-sie poprzez stosowanie protokołu SSL.

§ 5
Informacje ogólne


1. Sprzedawca sprzedaje produkty wyłącznie na terytorium Polski.

2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

3. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła dostępu do Konta.

4. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies" w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies" może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

6. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. Podane dane osobowe nie mogą być nieprawidłowe.

7. W ramach korzystania ze Serwisu, zakazane jest dostarczanie lub przekazywanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez rozsyłanie treści zabronionych przepisami prawa, w tym w ramach formularzy dostępnych w Serwisie lub naruszające w jakikolwiek sposób prawa własności intelektualnej.

8. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów lub Usług prezentowanych w Serwisie, wycofania oraz wprowadzania nowych Produktów lub Usług. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienie, które zostało złożone przed datą wejścia w życie, jakiejkolwiek ze zmian, o której mowa powyżej.

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania lub odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Czas akcji promocyjnych jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.

§ 6
Usługi elektroniczne

1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Usługi elektroniczne. Do podstawowych Usług elektronicznych należą Dane do zamówienia oraz Koszyk.

2. Korzystanie z Usług elektronicznych jest nieodpłatne i dobrowolne, ale niezbędne w celu przeglądania asortymentu Serwisu lub złożenia Zamówienia.

3. Usługi elektroniczne mają charakter jednorazowy i ulegają zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z Serwisu.

4. Usługobiorca może w każdym czasie zrezygnować z Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym.

5. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznej, Usługobiorca może składać w formie elektronicznej na adres: biuro@iblkancelaria.pl.

6. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji:

a. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodza-ju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
b. określenia żądania oraz danych kontaktowych składającego reklamację.

7. Podanie danych, o których mowa w ustępie powyżej jest fakultatywne i nie wpływa na sku-teczność reklamacji złożonej z ich pominięciem.

8. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

9. Korzystanie z Usług elektronicznych związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy sieci Internet, co obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla tej sieci.

§ 7
Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu e-mail.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3 Regulaminu.

§ 8
Zasady składania Zamówienia

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. W celu złożenia Zamówienia należy:

a. Wejść na stronę internetową www.iblkancelaria.pl;
b. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
c. wybrać Produkt lub Usługę będące przedmiotem Zamówienia i ich ilość, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka";
d. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
e. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia i wybrać metodę płatności;
f. jeśli Kupujący posiada specjalny kupon rabatowy, to w miejscu oznaczonym jako „Kod kuponu" powinien go wpisać, a następnie nacisnąć przycisk „Zastosuj kupon".
g. Przed dokonaniem finalizacji Zamówienia, Kupujący powinien:
a. zaakceptować uprzednio przeczytany Regulamin poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin", który zawiera aktywny link, po naciśnięciu, którego w nowym oknie otwiera się podstrona Serwisu z Regulaminem. Akceptacja Regulaminu jest niezbędna do Zamówienia;
b. oświadczyć, po uprzednim przeczytaniu Polityki prywatności, że Kupujący zapoznał się z zasadami przetwarzania danych osobowych poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Akceptuję Politykę prywatności", który zawiera aktywny link, po naciśnięciu, którego w nowym oknie otwiera się podstrona Serwisu z Polityką prywatności. Niniejsze oświadczenie jest niezbędne do dokonania Zamówienia;
c. wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych objętych Zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość. Treść komunikatu przy okienku jest następująca „Wyrażam zgodę na dostarczenie mi treści cyfrowych/ usługi objętych Zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jestem świadoma/y, że w ten sposób tracę prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość".
h. Po wykonaniu tych kroków Kupujący powinien zgodę na realizację Zamówienia klikając przycisk "Potwierdź zakup" ;
i. W zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
j. Po kliknięciu w przycisk „Potwierdź zakup", Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Systemu płatności celem dokonania płatności za wybrane Produkty/ Usługi. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Serwisu z potwierdzeniem zakupu i szczegółami Zamówienia.
k. Kupujący ma świadomość, że dokonując kliknięcia w przycisk „Potwierdzam zakup" potwierdza złożenie Zamówienia z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty. Potwierdzenie złożenia Zamówienia stanowi oświadczenie woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą Umowy, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

§ 9
Oferowane metody płatności

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność przelewem – płatność na rachunek bankowy Sprzedawcy;
b. Szybka płatność elektroniczna – przelew online wykonywany jest przy użyciu wybranej przez Klienta metody płatności – przez system płatności Przelewy24 realizacja zamówienia jest rozpoczynana dopiero po otrzymaniu wpłaty za zamówiony Produkt lub Usługę.
c. Rozliczenie transakcji może wiązać się z koniecznością rejestracji w Systemie płatności lub akceptacją regulaminu lub warunków korzystania z Systemu płatności przez Kupującego, które są niezależne od Sprzedawcy oraz postanowień niniejszego Regulaminu. Kupujący powinien zapoznać się z regulaminem lub warunkami korzystania z Systemu płatności. Regulamin przelewu elektronicznego realizowany jest przez System płatności, dostępny jest pod adresem https://www.przelewy24.pl/regulamin.

§ 10
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 8 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta: płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy następuje poprzez:

a. udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej Serwisu;
b. przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail, o której mowa w ustępie 2 niniejszego punktu Regulaminu;
c. treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu.

5. Jeżeli przedmiotem Zamówienia są Produkty lub Usługi różnego rodzaju, złożenie Zamówienia skutkuje zawarciem kilku Umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi Zamówienia.

6. Dostawa Produktu realizowana jest w postaci wysłania do Kupującego linku pozwalającego na ściągnięcie Produktu. Link jest wysyłany na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego w formularzu Dane płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 48 godzin od dnia zapłaty z zastrzeżeniem zasad określonych w punkcie o tytule „Przedsprzedaż".

7. Dostawa Usługi realizowana jest telefonicznie lub za pośrednictwem innych środków komunikacji na odległość w terminie wskazanym przez Sprzedawcę lub w przypadku konsultacji online – w terminie indywidualnie uzgodnionym przez Strony.

8. Dostawa zamówionego Produktu lub Usługi odbywa się nieodpłatnie.

9. Czas realizacji Zamówienia może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. W przypadku, gdy realizacja Zamówienia nie jest możliwa w czasie, o którym mowa powyżej, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego oraz wskaże nowy, przybliżony termin realizacji Zamówienia. Jeżeli nowy termin nie zostanie zaakceptowany przez Kupującego, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W odniesieniu do Kupujących niebędących Konsumentami albo Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta, Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w realizacji Zamówienia, wywołane okolicznościami niezależnymi od Sprzedawcy.

10. W przypadku Produktów lub Usług o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

11. Początek biegu terminu dostawy Produktu liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub rozliczeniowego Sprzedawcy.

12. Zamówienie Produktu uważa się za zrealizowane z chwilą wysyłki wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej zawierającej link do Produktu.

§ 11
Promocje i Przedsprzedaż

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do organizowania akcji promocyjnych, które mogą polegać na udzielaniu rabatu kwotowego lub procentowego na dany Produkt/Usługę lub grupę Produktów lub Usług.

2. Rabat, o którym mowa w ustępie 1 liczony jest od wartości brutto Produktu lub Usługi, bez kosztów dostawy.

3. Akcje promocyjne mogą obowiązywać przez określony czas wskazany przez Sprzedawcę lub do odwołania.

4. Sprzedawca dopuszcza możliwość przedsprzedaży Produktów lub Usług. Termin dostawy produktu sprzedawanego w czasie przedsprzedaży każdorazowo zostanie podany w opisie danego Produktu.

5. W przypadku Produktów lub Usług o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub rozliczeniowego Sprzedawcy.

7. Zamówienie Produktu uważa się za zrealizowane z chwilą wysyłki wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej zawierającej link do Produktu.

§ 12
Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje także Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w § 3 ust. 2 Regulaminu lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – pozostałe dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w ww. § 3 Regulaminu. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. Dz.U.2020.287.), jednak nie jest to obowiązkowe.

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy. Niniejsze postanowienie odnosi się do Usług;
b. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia (tj. uzyskanie dostępu do treści cyfrowych) rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Niniejsze postanowienie odnosi się do Produktów.
c. W przypadku Usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnionego do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem ustępu 7 powyżej.

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

§ 13
Licencja

1. Produkt oferowany za pośrednictwem Serwisu stanowi własność intelektualną Sprzedawcy, jest utworem w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a tym samym jest objęty przewidzianą tym prawem ochroną.

2. Z chwilą zawarcia Umowy, Sprzedawca udziela Kupującemu licencji niewyłącznej i nieprzenoszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z Produktu (Licencja).

3. Sprzedawca udziela Licencji Kupującemu wyłącznie na następujących polach eksploatacji:
a. jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera, tabletu lub innego czytnika;
b. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Produktu w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania produktu niezbędne jest jego zwielokrotnienie, w tym wydruk;
c. trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu elektronicznego techniką cyfrową – o ile w opisie Produktu elektronicznego nie postanowiono inaczej.

4. Licencja nie obejmuje prawa Kupującego do: kopiowania w całości lub w części, z wyłączeniem zakresu, w jakim jest to koniecznie dla prawidłowego korzystania z Produktu elektronicznego na własny użytek; tworzenia na bazie Produktu lub jego części produktów pochodnych; przekazywania prawa do korzystania z Produktu lub jego części innym osobom, licencjonowania, dzierżawy, najmu, użyczania lub przekazywania (udostępnienia) w inny sposób Produktu elektronicznego w całości lub w części.

5. Licencja udzielana jest na bezterminowo, chyba, że co innego wynika z opisu Produktu elektronicznego. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia Licencji zawiera się w zapłacie dokonywanej przez Kupującego.

§ 14
Reklamacja


1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Kupującemu Produktów i Usług wolnych od wad.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego za wady fizyczne i prawne Produktów i Usług. Odpowiedzialność, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, jest jednak wyłączona wobec Przedsiębiorcy. Od 01.01.2021 r. wyłączenie odpowiedzialności wobec Przedsiębiorców dotyczy także Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną korzystając z danych Sprzedawcy o których mowa w § 3 Regulaminu.

4. Reklamacja powinna zawierać: dane Kupującego (imię, nazwisko, adres umożliwiający kontakt z Kupującym), wskazanie reklamowanego towaru i datę jego odbioru, opis zgłaszanych zastrzeżeń, datę wystąpienia wady, a także żądanie Klienta w związku z wadą. Załączenie do reklamacji kopii paragonu lub faktury ułatwi jej rozpoznanie.

5. Jeżeli dane podane w reklamacji są niewystarczające lub wymagają uzupełnienia Sprzedawca, przed rozpoznaniem reklamacji, zwróci się do Kupującego o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedawcę w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana pocztą na adres podany przez Kupującego, a w przypadku podania adresu e-mail jako adresu do korespondencji, za pośrednictwem poczty e-mail.

§ 15
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.2019.1668 t.j.) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z ww. art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 16
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności Sklepu internetowego www.iblkancelaria.pl dostępnej na Stronie Serwisu.

2. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy.

§ 17
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektual-nej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także wzorców, formularzy, logotypów zdjęć zamieszczonych na stronie Serwisu należą do Sprzedawcy lub Sprzedawca posiada licencję uprawniającą do ich wykorzystywania.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klientów przez publikację na stronie Serwisu nowej wersji Regulaminu.

4. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U.2020.344 t.j.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2020.287 t.j.), RODO i inne przepisy prawa.

6. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2021 roku.

 

Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Siedziba biura

ul. Targowa 76 lok. 36
03-448 Warszawa

ul. Poznańska 13 lok. 28
00-680 Warszawa

Newsletter
Zapisując się na newsletter, akceptujesz politykę prywatności
© iblkancelaria.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone